Kaupandi getur skilað vöru keypt af seljanda innan 14 daga.

Við skil á vöru þarf hún að vera í upprunalegu ástandi og ónotuð ,ásamt umbúðum og skulu þær vera í söluhæfu ástandi. Ef vara er innsigluð má ekki rjúfa innsiglið.

Ef kaupandi vill ekki skipta vörunni fyrir aðra vöru verður gefin út inneignarnóta eftir að varan er móttekin. Inneigninarnótan er í formi kóða sem er notaður hér á síðunni þegar verslað er og gildir í eitt ár frá útgáfudegi. Flutnings- og póstburðargjöld eru ekki endurgreidd.

Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að varan sé í lagi, þó innan eðlilegra tímamarka.

Seljandi áskilur sér rétt til þess að koma í veg fyrir alla misnotkun á 14 daga skilarétti.

Skilaréttur

1. gr. Seljandi sem ákveðið hefur að veita neytendum skilarétt á ógallaðri vöru skal á starfsstöð sinni, svo og við sölu og afhendingu á vöru gefa skriflega og á aðgengilegan hátt upplýsingar um þann skilarétt.

Inneignarnótur

5. gr. Verði ekki samið um endurgreiðslu eða nýja vöru í stað þeirrar sem skilað er á neytandi rétt á inneignarnótu. Með inneignarnótu er átt við heimild til úttektar ótilgreindrar vöru fyrir tiltekna fjárhæð. Gildistími inneignarnótu gagnvart seljanda og þeim sem hann kann að framselja verslunarrekstur sinn til er fjögur ár nema annað sé tekið fram á inneignarnótunni, þó aldrei skemmri en eitt ár.

Um 5. gr.

Hér er áréttað að sé ekki samið um endurgreiðslu eða telji neytandi sig ekki geta skipt vörunni fyrir aðra vöru skuli hann eiga rétt á inneignarnótu. Nefndin telur að ekki sé sanngjarnt að inneignarnótur takmarkist við eina ákveðna vörutegund eða vöruflokk. Því þótti nauðsynlegt að skilgreina og taka sérstaklega fram hvað átt væri við með orðinu inneignarnóta. Nefndin telur jafnframt að það kunni að vera ósanngjarnt gagnvart seljanda ef engar takmarkanir eru á notkun inneignarnótu á útsölu, sbr. 9. gr. og umfjöllun um hana hér á eftir. Það skal þó tekið fram að seljandi og neytandi geta ávallt samið sérstaklega um að inneignarnótan sé tekin gild á útsölu annað hvort að öllu leyti eða sem greiðsla fyrir útsöluvöruna á verði fyrir útsölu og án útsöluafsláttarins. Almenna reglan er sú að krafa um inneign samkvæmt inneignarnótum fyrnist á fjórum árum, samkvæmt lögum nr. 14/1905, um fyrningu skulda og annarra kröfuréttinda. Nefndin telur eðlilegt að unnt sé að semja um skemmri frest. Slíkur frestur geti þó aldrei verið skemmri en eitt ár. Mikilvægt er að slíkar kröfur séu færðar í bókhald verslunar og haldi gildi sínu gagnvart þeim sem verslunareigandi kann að framselja verslunarrekstur sinn.

Skilafrestur

2. gr. Í neytendakaupum er heimilt að skila vöru innan a.m.k. 14 daga frá því að hún er afhent, enda sé kassakvittun eða sambærilegri sönnun framvísað. Ákvæði þetta takmarkar þó aldrei betri rétt sem neytendur kunna að eiga samkvæmt lögum eða samningi við seljanda.

Um 2. gr.

Hér segir að þegar vöru er skilað skuli neytandi sýna fram á kaupin og dagsetningu þeirra með því að framvísa kassakvittun eða annarri sambærilegri sönnun, t.d. nótu sem sýnir með fullnægjandi hætti hvenær varan var keypt. Verklagsreglurnar eru fyrst og fremst settar til að leysa úr vandamálum varðandi skil á ógallaðri vöru, þ.e. skilarétt neytenda. Í lögum er hins vegar að finna ákvæði um vanefndaúrræði neytanda ef vara reynist gölluð, svo og tímafresti til að bera fyrir sig slíka galla. Verklagsreglunum er á engan hátt ætlað að koma í stað slíkra reglna og geta þær því aldrei þrengt að rétti neytanda sem hann kann að eiga lögum samkvæmt. Hið sama á við ef neytandi og seljandi komast að samkomulagi um að neytandi skuli hafa meiri rétt en gert er ráð fyrir í lágmarksviðmiðunum. Eðlilegt er að þetta komi fram í reglunum.

Skila reglur :https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2000/12/09/Skilarettur-verklagsreglur

0